Панель користувача
Про музей
Наукова діяльність

Науково-дослідна робота музею. Робота проводиться з метою вивчення культурно-історичних процесів, історії краю і полягає в отриманні нових знань на основі всебічного вивчення музейної збірки, розробки наукових засад всіх ланок музейної діяльності.

Напрями науково-дослідної роботи:

 • вивчення і дослідження історії краю шляхом проведення експедицій, відряджень;
 • використання фондового матеріалу свого та інших музеїв, матеріалів державних і відомчих архівів, приватних колекцій, знайомства з публікаціями про новітні дослідження в галузі історичного краєзнавства та музеєзнавства;
 • вивчення і науковий опис фондів, атрибуція музейних предметів;
 • розробка наукових концепцій, тематико-експозиційних планів та сценаріїв на базі своїх досліджень, а також досліджень профільних навчальних закладів і наукових установ;
 • розробка науково-методичних питань в галузі збиральницької, експозиційної, фондової та науково-освітньої роботи.


Головні напрями наукових досліджень в музеї визначаються з урахуванням актуальної проблематики профільних наукових дисциплін і сучасного музеєзнавства, основних положень концепцій наукової діяльності та перспективних планів роботи музею, змісту національних, державних і регіональних музейних програм.

Наукова частина. Координацію наукової роботи музею забезпечує наукова частина. Вона здійснює керівництво науковими відділами та бібліотекою музею, займається координацією науково-дослідної, експозиційної, фондової, науково-освітньої, науково-методичної роботи, організовує засідання Вченої та науково-методичної ради музею, керує роботою по підготовці та проведенню наукових конференцій, семінарів, засідань фондово-закупівельної комісії.

Під час наукових пошуків співробітниками музею було виявлено значний обсяг нових матеріалів, що дозволило:

 • за період з 2000 року підготувати і захистити 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
 • видати монографії з археологічної та етнографічної тематики;
 • щорічно публікувати у наукових, науково-популярних збірниках та періодичних виданнях понад 50 робіт;
 • брати участь у міжнародних, всеукраїнських та міських наукових конференціях.


Сумцовські читання. З 1995 року в Харківському історичному музеї проводяться Сумцовські читання на честь видатного українського вченого і громадського діяча, академіка Української академії наук, першого директора Музею Слобідської України Миколи Федоровича Сумцова. Щорічно в рамках Сумцовських читань проходять наукові конференції, на яких розглядаються актуальні питання з історії Слобожанщини, стан музейної справи та перспективи її подальшого розвитку, проблеми науково-дослідної, експозиційної, виставкової, науково-освітньої діяльності музеїв та питання пам’яткоохоронної роботи. За результатами наукової конференції видається збірник матеріалів.

Наукові експедиції. Щорічно співробітниками відділу археології музею проводяться охоронні археологічні дослідження:

 • на стоянці пізньопалеолітичного періоду біля селища Кам’янка Ізюмського району Харківської області;
 • на Верхньосалтівському археологічному комплексі – одному з найбільших міст великої степової імперії – Хазарського каганату (сер. VII-кін. Х ст.).

Співробітниками відділу етнографії проводяться щорічні етнографічні експедиції по населеним пунктам Харківщини.

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: