Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Конюшенко Юлія Анатоліївна

ОСНОВНЕ:
Кандидат історичних наук. У 1998-2003 роках навчалась на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. З 2003 року — співробітник Харківського історичного музею. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (1888-1923)». Автор більше 30 публікацій. Включена до біобібліографічного довідника «Дослідники історії Південної України» (http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/110-historians).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
історія України, історія освіти в Російській імперії XIX ст., історико-філологічні товариства II пол. XIX - поч. XX ст.,

Наукові монографії

 1. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Внесок М. Ф. Сумцова у формування національної свідомості. — ХІ науковий семінар «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.», приурочений до дня народження Михайла Петровича Старицького : матеріали. — Київ, 2016. — С. 88-100.

Наукові статті

 1. Конюшенко Юлія Анатоліївна. З історії утворення і діяльності історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889-1917 рр.) // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. — Харків: Майдан, 2007. — Вип. 25-26. — С. 40-42.

 2. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) // Український історичний журнал. — Випуск 5. — Київ : Дієз-продукт, 2009. — С. 97-106.

 3. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Передумови утворення і організаційні засади діяльності історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889-1923 pp.) // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. — Вип. 26. — X .: ХДАК, 2009. — С. 30-39.

 4. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Просвітницько-пропагандистська діяльність історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Планета-Прінт, 2009. — Вип. 35. — С.165-167.

 5. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Видавнича робота як невід’ємна складова діяльності історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. — Науки: економіка, політологія, історія. — 2010. — № 2 (103). — С. 189-198.

 6. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». — Харків: НТУ «ХПІ». — 2013. — №25(998). — С. 59-63.

 7. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Проблеми висвітлення історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків : Колегіум, 2013. — Вип. 49. — С. 206-209.

 8. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Срібні жіночі прикраси доби Київської Русі в колекції Харківського історичного музею // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць. — Випуск 6. — Київ-Глухів, 2013. — С. 108-111.

 9. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Козацька люлька в українській народній традиції // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). — Харків, 2017. — С. 134-138.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Деятельность Харьковского историко-филологического общества (1877-1919 гг.) // Кондаковские чтения I. Проблемы культурной преемственности. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. — C. 252-255.

 2. Конюшенко Юлія Анатоліївна. К вопросу об истории образования и деятельности Харьковского историко-филологического общества (1877-1919 гг.) // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура : в 2 т. : сб. науч. тр. IV Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 8 декабря 2006 г.). — Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. — Т. 1. — C. 282-290.

 3. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Участь членів українських історико-філологічних товариств у виданні «Народної енциклопедії наукових та прикладних знань» // Багаліївські читання в НУА: Прогр. і матеріали VII Багаліїв. читань, Харків, 7 листоп. 2006 р. — X.: Вид-во НУА, 2006. — Ч. 7: Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. — С. 80-82.

 4. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Передумови виникнення історико-філологічних товариств в Україні в другій половині XIX століття // Україна й світ: минуле, сучасне та майбутнє: Матеріали регіон, наук.-теор. конференції студ. та аспір. 24-25 квітня 2007 року. — Харків: НТУ «ХПІ», 2007. — С. 416-417.

 5. Конюшенко Юлія Анатоліївна. До історії створення Педагогічного відділу Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 24 квітня 2009 p.). — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. — С. 164-165.

 6. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Состав историко-филологического общества при Новороссийском университете // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 23-24 января 2009 г.). — Белгород, 2009. — С. 242-244.

 7. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Використання досвіду історико-етнографічної діяльності ІФТІНУ (1888-1923) у справі формування культурної ідентифікації // Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 року). — Харків, 2012. — С. 81-83.

 8. Конюшенко Юлія Анатоліївна, Богданов Денис Валерійович. Сучасний зміст та методи національно-патріотичного виховання молоді // Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии : материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. — Луганск-Краснодон, 2012. — С. 45-48.

 9. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Популяризація національної культурної спадщини на прикладі меморіальних комплексів відомих просвітників Харкова з фондової колекції КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова» // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали науково-практичної конференції (20-21 травня 2016 року). — Харків : Точка, 2016. — С. 117-121.

Автореферати дисертацій

 1. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (1888-1923) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. — Харків, 2011. — 19 с.