Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Дейнеко Сергій Миколайович

ОСНОВНЕ:
Кандидат історичних наук. Народився 26 лютого 1974 року в м. Харків. В 2000-2006 роках — студент історичного факультету (заочне відділення) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З 2006 року — співробітник Харківського історичного музею. В 2007-2011 роках — пошукач кафедри історії Росії історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття». Автор 20 публікацій.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
історія митної справи, історія митних установ Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, історія збройних конфліктів в Європі в першій половині ХХ століття,

Наукові статті

 1. Дейнеко Сергій Миколайович. Отношение российского и германского общества к торговому договору 1894 г. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. — Вип. 11. — С. 142-150.

 2. Дейнеко Сергій Миколайович. Соціальне забезпечення співробітників митної служби Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.). На прикладі Харківської митниці // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Планета-Прінт, 2008. — Вип. 33. — С. 59-63.

 3. Дейнеко Сергій Миколайович. Створення та економічна діяльність Харківської митниці в другій половині XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Майдан, 2008. — Вип. 29-30. — С. 63-65.

 4. Дейнеко Сергій Миколайович. Взаимодействие Таможенной службы с Министерством внутренних дел Российской империи конец XIX - начало XX в. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — «Історія». — 2009. — №852. — С. 191-199.

 5. Дейнеко Сергій Миколайович. Аналіз контрабанди у складських митницях півдня Російської імперії кінця XIX - початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. — Дніпропетровськ, 2011. — № 2 (4). — C. 82-87.

 6. Дейнеко Сергій Миколайович. Создание Екатеринославской таможни // Історія торгівлі, податків та мита. — Дніпропетровськ, 2011. — № 1 (3). — С. 101-105.

 7. Дейнеко Сергій Миколайович. Митний нагляд у Білгороді за часів П. Скоропадського (1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. — 2012. — № 1 (5). — С. 108-114.

 8. Дейнеко Сергій Миколайович. Економічні показники роботи складської митниці в Харкові (кінець XIX - початок XX ст.) // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук, праць. — Дніпропетровськ, 2013. — № 2 (8). — С. 93-99.

 9. Дейнеко Сергій Миколайович. Київська складська митниця: створення та розвиток (початок ХХ ст.) // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». — 2013. — №65 (971). — С.10-18.

 10. Казус Валентина Олександрівна, Дейнеко Сергій Миколайович. Восстановление Харькова после Курской битвы (сентябрь-ноябрь 1943 г.) // Областные краеведческие чтения «Победное лето 43-го», посвященные 70-летию Курской битвы: сборник материалов. — Белгород: «Везелица», 2013. — С. 35-40.

 11. Дейнеко Сергій Миколайович. Всеросійська спілка митних службовців у 1917 році // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. — 2014. — № 1134: Серія «Історія». — Вип. 49. — С. 57-68.

 12. Дейнеко Сергій Миколайович. Перебіг облоги Перемишля (1914 – 1915) на шпальтах журналу «Разведчик» // Перша світова війна: історія та уроки. 1914–1915 рр. [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. військ.-істор. конф., 4–5 вересня 2014 р. / Нац. військово-історичний муз. України. — К., 2014. — С. 239-243.

 13. Дейнеко Сергій Миколайович. Початок роботи приписного складу роботи приписного складу Харківської митниці на станції Кічкас (1927 р.) // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей дев'ятої міжнародної наукової конференції (29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ). — К., 2015. — C. 116-118.

 14. Дейнеко Сергій Миколайович. Співпраця Харківської митниці з Петроградським міжнародним комерційним банком (1914 - 1918 pp.) // Studia slobozhanica : матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій — 2017» (Харків, ХНТУСГ, 3 березня 2017 р.). — Х. : Тарасенко В.П., 2017. — С. 19-26.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Дейнеко Сергій Миколайович. Влияние таможенной политики на развитие горнозаводской промышленности юга Российской империи (1861-1891 гг.) // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 23-24 января 2009 г.). — Белгород, 2009. — С. 66-69.

 2. Дейнеко Сергій Миколайович. Воспоминания таможенного служащего как источник по истории таможенной службы досоветской России // Шевченківські дні - 2009. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. — К., 2009. — С. 31-34.

 3. Дейнеко Сергій Миколайович. Роль Харьковской таможни в развитии экономики Донецко-Криворожского экономического района Российской империи во второй половине XIX в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в ХVI-ХIХ вв.: сб. материалов Второй между нар. науч. конф. (Курск, 2009 г.). — Курск, 2009. — C. 306-308

 4. Дейнеко Сергій Миколайович. Списки Личного состава Департамента таможенных сборов как исторический источник // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 24 квітня 2009 p.). — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. — С. 96-98.

 5. Дейнеко Сергій Миколайович. Благотворительная деятельность Таможенного ведомства // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 p.).— X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — С. 97-98.

 6. Дейнеко Сергій Миколайович. Штаты департамента таможенных сборов. На примере складочных таможен // Белгородский диалог - 2010. Проблемы российской и всеобщей истории: Сб. науч. тр. Междунар. науч. конф. студ., маг. и аспир. (г. Белгород 15-16 апреля 2010 г.). — Белгород, 2010. — С. 174-181.

 7. Дейнеко Сергій Миколайович. Митний нагляд Харківської складської митниці на станції Валуйки в період Гетьманату П.Скоропадського (1918 р.) // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи. 36. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Суми, 20 травня 2011 р. У 2-х част. — Частина 2. — Суми : Вид-во СумДУ, 2011. — С. 114-117.

 8. Дейнеко Сергій Миколайович. Митний нагляд в Білгороді за часів П.Скоропадського (1918 р.) // П’ята міжнародна наукова школа-семінар «Історія торгівлі, податків та мита» (27-28 жовтня 2011 р., Дніпропетровськ) : тези доповідей. — К., 2011. — С.76-78.

 9. Дейнеко Сергій Миколайович. Российская пресса о таможенных отношениях с Финляндией (1900-1913 гг.) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 22 квітня 2011 p.).— X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — С. 334-335.

 10. Дейнеко Сергій Миколайович. Чайний контролер - митник або податківець? (на прикладі Харківської митниці) // Шоста міжнародна наукова школа-семінар «Історія торгівлі, податків та мита» (11-12 жовтня 2012 р., Дніпропетровськ) : тези доповідей. — Київ, 2012. — С. 37-39.

 11. Дейнеко Сергій Миколайович, Казус Валентина Олександрівна. Люди честі: новий погляд на відомі події // Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии : материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. — Луганск-Краснодон, 2012. — C. 141-145

 12. Казус Валентина Олександрівна, Дейнеко Сергій Миколайович, Самойлов Сергій Анатолійович. Україна в миротворчих операціях. Аспекти виховної роботи // Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии : материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. — Луганск-Краснодон, 2012. — С. 36-38.

 13. Дейнеко Сергій Миколайович. Булацелівська та Волохоярська наступальні операції червоної армії (листопад - грудень 1941 р.) // Актуальні проблеми регіональних досліджень Великої Вітчизняної війни : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Харків, 20-21 вересня 2013 р.). — Харків : Колегіум, 2013. — C. 176-183.

 14. Дейнеко Сергій Миколайович. До питання про розграбування Таганрозької митниці (грудень 1919 – січень 1920 рр.) // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей Сьомої міжнародної наукової конференції, 24–25 жовтня, 2013 р., м. Дніпропетровськ. — К. : Інститут історії України, 2013. — С. 57-59.

 15. Дейнеко Сергій Миколайович. До питання про відкриття Відділення Харківської митниці при складах Петроградського Міжнародного комерційного банку (1914-1918) // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей Восьмої міжнародної наукової конференції, 30-31 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ, 2014. — С. 77-81.

 16. Дейнеко Сергій Миколайович. Створення музею при харківській митниці (1925 р.) // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей десятої міжнародної наукової конференції (27-28 жовтня 2016 р., Дніпро). — К., 2016. — C. 88-90.

 17. Дейнеко Сергій Миколайович. Вплив Першої світової війни на роботу харківської митниці у 1915 році // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей одинадцятої міжнародної наукової конференції (26-27 жовтня 2017 р., Дніпро). — К., 2017. — C. 86-88.

Автореферати дисертацій

 1. Дейнеко Сергій Миколайович. Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02. — Харків, 2011. — 19 с.