Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Щербань Олена Василівна

ОСНОВНЕ:
Кандидат історичних наук (2012). Етнолог, етнограф, історик, керамолог, краєзнавець, майстер з виготовлення української традиційної ляльки-мотанки, обрядової ляльки з тіста; популяризатор творів українського традиційного мистецтва та народного побуту. Закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та основи економіки» (2002), аспірантуру Інституту народознавства НАН України за спеціальністю «Етнологія» (2007). Вчитель вищої категорії (2013). Член Національної спілки краєзнавців України (від 2010 р.), член Національної спілки майстрів народної творчості (від 2015 р.). Автор понад 200 наукових та науково-популярних публікацій з проблематики керамології, етнопедагогіки, народного мистецтва, традиційно-побутової культури українців.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
історія української культури, глиняний посуд у традиційній культурі, народна кулінарія, весільний обряд Наддніпрянщини,

Наукові статті

 1. Щербань Олена Василівна. К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов) // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч. 2 :/ уклад. Н.С. Бункевiч [i iнш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 200-205.

 2. Щербань Олена Василівна. Глиняная посуда как элемент традиционной культуры питания украинцев: постановка проблемы // Еда и культура : по материалам I Международного научно-практического симпозиума «Традиционная культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира» 30 октября - 1 ноября 2014 г. / МГУ имени М.В.Ломоносова ; Академия гастрономической науки и культуры ; Центр по изучению взаимодействия культур — М. : Центр по изучению взаимодействия культур, 2015. — С. 118-124.

 3. Щербань Олена Василівна. Глиняний посуд Наддніпрянщини, як складова традиційної культури харчування українців // Сучасні дослідження української культури. Wspolczesne badania nad ukrainska kultura. Том X. — Варшава-Івано-Франківськ, 2015. — С. 266-283.

 4. Щербань Олена Василівна. Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців // Народознавчі зошити. — 2015. — № 4 (124). — С. 868-874.

 5. Щербань Олена Василівна. Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1 (121). — С. 195-205.

 6. Щербань Олена Василівна. Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці // Жовківські читання 2015 : Збірник статей третьої наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упорядники: С. Каськун, М. Скіра. — Львів : Растр-7, 2015. — С. 39-41.

 7. Щербань Олена Василівна. Унікальна слобідська весільна посудина — «рюмки-трійчатки» // Народознавчі зошити. — 2015. — № 4 (124). — С. 984-987.

 8. Щербань Анатолій Леонідович, Щербань Олена Василівна. Форми та призначення українського глиняного посуду другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття // Народознавчі зошити. — 2015. — № 2 (122). — С. 435-444.

 9. Щербань Олена Василівна. Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньоазійські паралелі // Харьковский историко-археологический сборник. — Вып. 19. — Харьков: Мачулин Л.И., 2016. — С. 80-90.

 10. Щербань Олена Василівна. Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова) : матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — С. 75-82.

 11. Щербань Анатолій Леонідович, Щербань Олена Василівна. Опішнянський досвід проведення етнофестивалів // Феномен Більського городища – 2016: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища : збірник наук. пр. і мат-лів конф. / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко(відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ІКЗ «Більськ». — К. ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. — С. 264-267.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Щербань Олена Василівна. Забута нами Україна // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. М. С. Кулик та ін. — К. : НАУ, 2015. — С. 340-341.