Харківський історичний музей

Історія органів державного контролю в системі краєзнавчих досліджень (до постанови проблеми)

Каніщев Г.Ю.

1998

Четверті Сумцовські читання : матеріали наукової конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна, 18 квітня 1998 р. – Х., 1999.

 

Для останніх років характерне посилення інтересу до досліджень проблем, пов’язаних з історією окремих регіонів. Висвітлення подій, пов’язаних з історією регіону, археологічні та етнографічні розвідки, дослідження персоналій окремих діячів, чиє життя було пов’язане з історією регіону – все це займає дедалі більше місце в історичних публікаціях. Велике наукове і практичне значення має аналіз діяльності місцевих органів державної влади та самоврядування на Харківщині у 20-х на початку 30-х р.р. нашого століття, у тому числі Робітничо-Селянської інспекції /РСІ/.

Згідно з “Схематичним керівництвом по організації місцевих відділень Робітничо-Селянської інспекції на Україні” від 13 травня 1920 р. відділення інспекції створювалися в кожному губернському центрі України, а також у повітових містах та волостях. Цим же документом визначалося подвійне підпорядкування місцевих відділень РСІ, які були органами місцевих виконкомів, знаходячись у той же час у підпорядкуванні Всеукраїнської РСІ. Зв’язок місцевих відділень РСІ з виконкомами знайшов відображення в наступних фактах:

1/ Затвердження виконкомами керівного складу місцевих відділень РСІ. Так, у лютому 1920 р. колегія Харківської губернської РСІ на своєму засіданні постановила доручити керуючому Харківським губернським відділенням РСІ Т.Ф. Сагатенку звернутися до губревкому з проханням про затвердження колегії /див.: ДАХО – фр. 203, оп. 1, спр. 97, арк. 4./;

2/ Регулярне звітування органів РСІ перед місцевими виконкомами у своїй діяльності, Так, Харківський губернський відділ РСІ раз на 2 тижні направляв до інформаційно-інструкторського підвідділу Харківського губвиконкому звіти про свою діяльність /див.: ДАХО – фр. 203, оп. 1, спр. 97, арк. 20,22/. Такі ж звіти направляли до місцевих виконкомів і повітові РСІ /див.: ДАХО – фр. 93, оп. 1, спр. 160, арк. 9/;

3/ Проведення ревізій та обслідувань за завданням виконкомів.

Підпорядкування органів державного контролю місцевим виконкомам мало важливе значення. Оскільки обов’язком органів держаного контролю була всебічна перевірка діяльності відділів виконкомів та підпорядкованих їм установ, керівництво виконкомів отримувало можливість через контрольні органи одержувати інформацію про діяльність підзвітних установ і на основі матеріалів перевірок приймати рішення щодо питань повсякденного управління.

Саме матеріали перевірок органів держконтролю дають уяву про організацію, структуру та діяльність місцевих органів влади, специфіку їхньої роботи залежно від особливостей регіонального розвитку. Крім того, Харківщина була у 20-х – на початку 30-х р.р. ще й столичним регіоном, і це, безперечно, накладало свій відбиток на діяльність місцевих органів влади.

Саме на матеріалах перевірок, що їх проводили органи державного контролю, можна дослідити історію розвитку різних галузей місцевого господарства, органів правопорядку, лікувальної справи тощо.

Таким чином, значення дослідження діяльності органів держконтролю в системі краєзнавчих досліджень полягає у висвітленні специфіки діяльності органів державної влади відповідно до місцевих умов, а також у висвітленні різних аспектів діяльності місцевих підприємств, установ, організацій, чию роботу контролювала Робітничо-Селянська інспекція.