Харківський історичний музей

Бібліографічний покажчик, присвячений М.Ф. Сумцову

Полянська Надія Іванівна

1998

Четверті Сумцовські читання : матеріали наукової конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна, 18 квітня 1998 р. – Х., 1999.

 

У розвитку української фольклористики, етнографії, літературознавства визначне місце належить Миколі Федоровичу Сумцову. Діапазон наукової та громадської діяльності вченого вельми широкий. Його спадщина складається з окремо виданих розвідок та монографій, а також величезної кількості публіцистичних творів: статей, нотаток, рецензій, опублікованих у періодичних виданнях.

Дослідження діяльності М.Ф. Сумцова вимагає ретельного вивчення всього масиву написаних ним творів. Саме бібліографія покликана допомогти у цьому. Перші прижиттєві бібліографічні списки робіт М.Ф. Сумцова були підготовлені Є.К. Рєдіним до 25- і 30-ліття науково-педагогічної діяльності вченого і містилися у “Трудах педагогического отдела Харьковского историко-филологического общества” (1902, вип. 7), “Сборнике Харьковского историко-филологического общества” (1909, т. 18) та в окремих відбитках з цих видань.

У 1923 р. в “Записках історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук” (кн. 2-3) опубліковано “Реєстр наукових праць професора М.Ф. Сумцова”. Матеріали про життя і діяльність М.Ф. Сумцова в цих покажчиках відображені не були.

Після тривалої копіткої пошукової роботи відділ україніки ХДНБ ім. В.Г. Короленка здійснив спробу підготувати бібліографічний покажчик “Микола Федорович Сумцов – видатний вчений Слобідської України (1854-1922)”, який має вийти друком найближчим часом.

Посібник має науково-допоміжний характер і вміщує науковий коментар канд. іст. наук, зав. кафедрою загальної історії і музеєзнавства ХДІК В.З. Фрадкіна, який довгі роки досліджував діяльність М.Ф. Сумцова. Стислий аналіз наукової спадщини вченого дає змогу детальніше і глибше пізнати коло наукових пристрастей видатної особи. Покажчик складається з двох частин: “Праці М.Ф. Сумцова” та “Література про М.Ф. Сумцова”, має допоміжний апарат.

Працюючи над укладенням покажчика бібліографи зіткнулися з величезною кількістю робіт М.Ф. Сумцова і були вражені широтою як наукових, так і громадських інтересів вченого. Його доробок свідчить про те, що Миколу Федоровича цікавили не лише питання академічної науки, а й проблеми життя великого міста: початкова освіта, медична допомога, стан пам’ятників відомим діячам науки і культури, догляд за міськими вулицями та конкою тощо. Багатьом проблемам громадського життя надавав належної уваги М.Ф. Сумцов, всі й перелічити важко. Щоб упевнитися в цьому, досить ознайомитися зі списком його робіт.

У покажчику зібрано наукові праці М.Ф. Сумцова, а також їх перевидання та переклади, які є вагомим внеском у розвиток етнографії, фольклористики, літературознавства, музеєзнавства, інших наук. Хронологічно праці М.Ф. Сумцова, що увійшли до покажчика, охоплюють період з 1878 до 1996 років.

Укладачами було переглянуто багато книг, збірників, періодичних видань, де публікувалися праці М.Ф. Сумцова. Це такі джерела, як “Журнал министерства народного просвещения”, “Живая старина”, “Этнографическое обозрение”, “Киевская старина”, “Вестник Европы”, “Літературно-науковий вісник”, “Записки наукового товариства імені Тараса Шевченка”, міські газети “Южный край”, “Харьковские губернские ведомости” та багато інших дореволюційних видань. З 1917 до 1996 року також зустрічаються видання окремих робіт та публікації статей М.Ф. Сумцова у хрестоматіях критичних матеріалів української літератури, збірниках, періодичних виданнях. Це також скорочені праці та переклади.

Перша частина посібника, яка побудована за хронологією написання робіт (а в межах кожного року – за алфавітом), разом з перевиданнями, виданнями окремих відбитків праць, перекладами налічує понад півтори тисячі бібліографічних записів.

Під час роботи над другою частиною покажчика укладачі зіткнулися з певними труднощами, оскільки фундаментальних праць про життя і наукову діяльність академіка немає, хоча у різні роки (і за життя, і після його смерті) багаато дослідників зверталися до наукової спадщини вченого. Серед них ‑ В. Каллаш, О. Білецький, І. Франко, С. Єфремов, С. Килимник, С. Шаховський, Ф. Колесса та ін. Праці цих авторів зареєстровані у покажчику.

Прийнята складачами система розташування матеріалу за основними напрямками діяльності М.Ф. Сумцова у другій частині покажчика, дає змогу уявити велич наукових інтересів М.Ф. Сумцова.

Дослідникам творчості вченого пропонуються розділи про наукову, педагогічну, музеєзнавчу та громадську діяльність М.Ф. Сумцова, його листування та інші.

Найбільшим за наповнення є розділ “Наукова діяльність М.Ф. Сумцова”, який розподіляється на підрозділи: “Діяльність М.Ф. Сумцова у ХІФТ”, “М.Ф. Сумцов – етнограф”, “М.Ф. Сумцов – літературознавець”, “М.Ф. Сумцов – фольклорист” та ін.

Наукова робота, активна громадська позиція М.Ф. Сумцова є прикладом відданого служіння науці, відродженню української національної культури. Вивченню його спадщини сприятиме бібліографічний покажчик, присвячений видатному вченому.