Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Внесок Миколи Федоровича Сумцова у розвиток початкової та середньої освіти у Харкові

Прохоров Андрій Миколайович

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

В кінці XIX ст. на Україні проблема розвитку початкової та середньої освіти була також загострена як і по всій Російській імперії. З покращенням ситуації в цій сфері у Харкові пов'язана освітня діяльність професора М.Ф. Сумцова. Вона була прямим проявом глибоких просвітницьких переконань, наукового світобачення вченого, основою якого була філософія позитивізму, еволюційні погляди на суспільний розвиток. На думку вченого, саме успіхи науки та поширення освіти серед усіх верств суспільства обумовлюють його прогрес в усіх галузях соціального буття.

Аналізуючи освітню діяльність проф. М.Ф. Сумцова треба підкреслити її тісний та органічний зв'язок з багатогранною просвітительською діяльністю вченого.

Ще в кінці 80-х років М.Ф. Сумцов розпочав плідну діяльність в сфері початкової та середньої освіти. В 1892 р. за ініціативою вченого було засновано Педагогічний відділ Харківського історико-філологічного товариства, який об'єднав провідних науковців та діячів початкової й середньої освіти. Про діяльність відділу можна судити зі звіту за десятиліття його існування. На його засіданнях було зроблено багато корисних доповідей, що презентували конкретні методичні розробки, містили аналіз діяльності найкращих педагогів світу, підвищували професійний рівень вчителів Харкова. М.Ф. Сумцову належить найбільше зі зроблених доповідей та статей. З останніх найвагомішими є: "Едуард Лабуле та Жюль Мішлє, як педагоги та друзі дітей", "До питання про складання порадника для студентів Імператорського Харківського університету", "Організація громадських та шкільних бібліотек". Відділом було надруковано 4 видання своїх праць, "Посібник для влаштування літературних і наукових читань" та ін. Були організовані загальнодоступні читання, загальноосвітні екскурсії для учнів, заснована спеціальна педагогічна бібліотека. В рамках відділу працювали лекційний комітет, методична та інші комісії. М.Ф. Сумцов зробив вагомий внесок в Діяльність Педагогічного відділу, а також в актуалізацію окремих проблем середньої освіти серед широкої громадськості шляхом виступів у місцевій пресі. Але діяльність відділу торкалась передусім покращення якості середньої освіти.

Іншою яскравою сторінкою громадсько-освітньої діяльності вченого є найактивніша участь в роботі Училищної комісії Міської думи. В 1898 році М.Ф. Сумцов очолив спеціально обрану комісію, що мала дослідити можливість введення в Харкові загального навчання. Саме ця комісія і була перетворена в Училищну під головуванням М.Ф. Сумцова. Ще в 1899 році вчений зробив доповідь про необхідність утворення шкільних бібліотек, які з цього часу почали розвиватися в Харкові. 1902 року було відкрито складне міське училище ім. О.С. Пушкіна, попечителем якого став М.Ф. Сумцов. Вчений віддав 18 років безплатної праці. Цей навчальний заклад по суті став полігоном для випробування педагогічних новинок та початком їх використання в інших. Так, наприклад, були введені додаткові навчальні дисципліни - спів, музика, малювання, гігієна, трудове навчання та фізичне виховання. Окрім цього багато було зроблено щодо покращення санітарних умов навчання. В школі діти отримували гарячі сніданки. Було створено декілька навчально-допоміжних закладів та введено в практику проведення позанавчальних заходів. Сприятлива атмосфера нового складу думи 1902 року забезпечила поступовий, але вже більш прискорений розвиток мережі міських початкових училищ. В 1914 році їх вже було 37. Але цей процес гальмували матеріальні труднощі та в кращому випадку пасивна державна політика щодо народної освіти. До цих факторів додалась перша російська революція та Перша світова війна.

Незважаючи на це, М.Ф. Сумцов з колегами по комітету плідно працював над покращенням ситуації в сфері початкової та середньої освіти, що дозволило в 1916 році максимально наблизитися до впровадження загальної початкової освіти. Міська Дума надавала вагомі субсидії майже усім навчальним закладам Харкова.

Проф. М.Ф. Сумцов зробив значний внесок у розвиток початкової та середньої освіти в кін. XIX - поч. XX ст. в Харкові. Його ім'я невідривно пов'язано з успіхами в цій сфері, а педагогічна спадщина вченого актуальна і сьогодні.