Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

2020 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова

Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова у рамках XXVI Сумцовських читань проводить наукову конференцію на тему «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячену 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова. Конференція відбудеться восени 2020 року в актовій залі музею по вул. Університетській, 5.

На конференції пропонується обговорити наступні теми:

1. Вклад М. Ф. Сумцова в духовний розвій Слобідської України.

2. Музейний ландшафт України як осереддя національної пам’яті.

3. Музей як соціокультурний інститут у контексті національної музейної політики.

4. Комунікаційний підхід у структурі музеологічного знання.

5. Експозиція як основа музейної комунікації.

6. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції.

7. Віртуальний музейний простір як механізм актуалізації національного менталітету в контексті діалогу культур.

8. Фондові колекції і зібрання у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-освітній діяльності музею.

9. Від музейного просвітництва — до музейної педагогіки.

10. Музейна справа та історичні дослідження.

11. Роль та місце маркетингу і реклами у музейній діяльності.

12. Інформаційні технології в музейній справі.

13. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі Харківщини.

14. Фандрейзинг у музейній справі.

Робоча мова конференції — українська.

Вимоги до оформлення статей. На конференцію подаються статті українською мовою, обсягом до 8-ми аркушів друкованого тексту через 1,5 міжрядкові інтервали, шрифт Times New Roman 14-го розміру, вирівнювання за шириною, поля: верхнє/нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см.

Список використаних джерел та літератури під заголовком «Джерела та література» виноситься у кінець статті, роботи розміщуються за алфавітним порядком. Оформлення — відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Приклади бібліографічного опису:

  1. Положення про історико-краєзнавчі музеї // ДАХО. Ф. Р-5942. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 1.
  2. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр
  3. Смолій В. А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К.: Альтернативи, 1997. 367 с.
  4. Шейко В. М. Еволюція й культура в добу глобалізації // Культура України: зб. наук. пр. Х.: ХДАК, 2012. Вип. 36. С. 4-14.

Посилання на літературу в тексті статті слід подавати у квадратних дужках. У дужках вказувати порядковий номер роботи зі списку джерел та літератури і, через кому, номер сторінки, наприклад [3, с. 11].

Ілюстративний матеріал слід подавати окремими файлами у форматах JРG, ТІF. Роздільна здатність - не менше 300 dрі. Кожна ілюстрація повинна бути пронумерована. До статті обов’язково додається повний список підписів до ілюстрацій. Посилання на ілюстрації у тексті слід подавати у круглих дужках, наприклад (рис. 1).

Музей залишає за собою право на відбір матеріалів та не здійснює поштову пересилку збірників авторам статей.

Проїзд та проживання учасників за власний рахунок.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ