Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

2020 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова

Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова у рамках XXVI Сумцовських читань проводить наукову конференцію на тему «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячену 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова. Конференція відбудеться 17 квітня 2020 року в актовій залі музею по вул. Університетській, 5. Початок о 10 годині.

На конференції пропонується обговорити наступні теми:

1. Вклад М. Ф. Сумцова в духовний розвій Слобідської України.

2. Музейний ландшафт України як осереддя національної пам’яті.

3. Музей як соціокультурний інститут у контексті національної музейної політики.

4. Комунікаційний підхід у структурі музеологічного знання.

5. Експозиція як основа музейної комунікації.

6. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції.

7. Віртуальний музейний простір як механізм актуалізації національного менталітету в контексті діалогу культур.

8. Фондові колекції і зібрання у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-освітній діяльності музею.

9. Від музейного просвітництва — до музейної педагогіки.

10. Музейна справа та історичні дослідження.

11. Роль та місце маркетингу і реклами у музейній діяльності.

12. Інформаційні технології в музейній справі.

13. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі Харківщини.

14. Фандрейзинг у музейній справі.

Робоча мова конференції — українська.

Вимоги до оформлення статей. На конференцію подаються статті українською мовою, обсягом до 8-ми аркушів друкованого тексту через 1,5 міжрядкові інтервали, шрифт Times New Roman 14-го розміру, вирівнювання за шириною, поля: верхнє/нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см.

Список використаних джерел та літератури під заголовком «Джерела та література» виноситься у кінець статті, роботи розміщуються за алфавітним порядком. Оформлення - відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Приклади бібліографічного опису:

Про музеї та музейну справу: закон від 29.06.1995 № 249/95-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр

Смолій В. А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К.: Альтернативи, 1997. 367 с.

Шейко В. М. Еволюція й культура в добу глобалізації // Культура України: зб. наук. пр. Х.: ХДАК, 2012. Вип. 36. С. 4-14.

Посилання на літературу в тексті статті слід подавати у квадратних дужках. У дужках вказувати порядковий номер роботи зі списку джерел та літератури і, через кому, номер сторінки, наприклад [3, с. 11].

Музей залишає за собою право на відбір матеріалів та не здійснює поштову пересилку збірників авторам статей.

Проїзд та проживання учасників за власний рахунок.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ