Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Основи шкільного навчального курсу "Харківщинознавство"

Бадаєв Дмитро Володимирович

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Національно-культурне відродження України е невід'ємною складовою національного державотворення та становлення сучасного громадянського суспільства на Україні. Відповідно воно має знайти своє відображення у втіленні принципів та розбудові системи громадянської освіти. Але неможливо виховати любов до Вітчизни, сприйняття держави як рідної домівки для кожного з її громадян, повагу до її історичних традицій та дбайливе ставлення до розв'язання її сучасних проблем на абстрактних загальних символах, хоч би й таких, які свого часу прислужилися до консолідації національного руху та відродження української державності.

Справжні знання та почуття, що формують свідомість людини, її творчу активність, створюються лише в умовах особистого спілкування і пізнання речей та явищ, які мають безпосередній вплив на людське життя. Вітчизна відрізняється від інших країв та світів саме своєю безпосередньою близькістю до нас - її мешканців, дослідників та будівничих. Тому розуміння Вітчизни як рідного краю, у першу чергу - рідного міста або села чи селища, району, області, історичного регіону, які є складовими території та самого поняття України, має стати основою, необхідним першим кроком у вихованні патріота України, гідного та активного громадянина - члена українського суспільства.

З огляду на це ознайомленню учнів загальноосвітніх середніх шкіл з природою, історією та сучасністю, господарськими та культурними традиціями рідного краю, доробкам краєзнавчої науки належить вагоме місце в учбово-виховній роботі протягом усього курсу навчання. Але вважається необхідним систематизувати отримані таким чином знання, надати їм цілісної форми на наукових засадах, сформувати в учнів систему знань про рідний край та поглядів на різні аспекти і проблеми його життя. Реалізації цієї мети присвячений факультативний курс "Харківщинознавство", розрахований на 34 години для викладання окремим курсом за рахунок варіативної частини навчального плану у 9-х класах ЗОШ.

Викладання факультативного курсу "Харківщинознавство" пропонується на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20 липня 2001 р. за № 476 "Про запровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу "Харківщинознавство" та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації № 289 від 26 липня 2001 року "Про запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах області факультативного курсу «Харківщинознавство".

Викладання факультативного курсу "Харківщинознавство" має на меті такі завдання:

- поглиблення та систематизація знань учнів про природу, населення, господарство, народні традиції та історико-культурні пам'ятки України, рідного краю, сприяння розвиткові краєзнавчого руху на Харківщині;

- формування вмінь та навичок використання теоретичних знань з природознавства, географії, історії, культурологічних та суспільно-політичних дисциплін у практичній діяльності в умовах безпосереднього ознайомлення з природою, пам'ятками історії та культури, економічним та громадським життям рідного краю, самостійного збору та опрацювання краєзнавчої інформації різноманітного характеру та походження;

- виховання почуття любові до своєї Вітчизни, національної свідомості, поваги до народних звичаїв та творчості, інтересу та смаку до художньої культури, мистецтва, активної життєвої та громадської позиції, придатності до участі в усіх сферах сучасного життя.

Серед особливостей запропонованого курсу слід визначити його міждисциплінарний та інтегративний характер. Харківщинознавство вбирає в себе історичні, географічні, народознавчі та етнографічні, фольклористичні, культурологічні аспекти вивчення минулого та сучасного життя українського суспільства. Цей курс надає учням знань про місцеві особливості економічного життя, культурні та історичні традиції, виявляє регіональні екологічні проблеми. При вивченні матеріалу курсу "Харківщинознавство" учням пропонується різноманітний інформаційний та образотворчий матеріал, зразки традиційної матеріальної та духовної культури, карти та інші матеріали краєзнавчого характеру. На цій основі вони навчаються самостійно аналізувати і систематизувати різноманітну інформацію, що надходить з навколишнього середовища. Такий підхід до навчання та виховання молодого покоління має свої незаперечні переваги: наочність у викладанні, ширші можливості для вчителя у проведенні позакласної та виховної роботи.

У курсі "Харківщинознавство" головна увага приділяється наочному знайомству учнів зі своїм населеним пунктом та його околицями, районом міста чи області, місцевими ландшафтами - природними та антропогенними, історико-культурними пам'ятками: архітектурними, меморіальними та ін.. Розгляд природознавчих, економічних, соціально-політичних та культурологічних аспектів місцевого краєзнавства здійснюється за схемою, розробленою та розкритою у розділах, темах і підтемах програми на матеріалі міста Харкова та Харківщини в цілому.

Особливості факультативного курсу "Харківщинознавство" зумовлені тим, що із загально-теоретичними питаннями та окремими фактами, пов'язаними з харківським краєзнавством, учні знайомляться при вивченні курсів фізичної та економічної географії України, історії України, української літератури. Викладення матеріалу "природознавчого" розділу, головним завданням якого є формування цілісної системи знань про природні умови Харківщини на краєзнавчому матеріалі, здійснюється на основі вивчення курсу "Фізична географія України" у 8 класі з повторенням його окремих питань та з урахуванням паралельного вивчення у 9 класі курсу "Економічна географія України", Особливу увагу слід приділити питанням природокористування, охорони природи, знайомству з природними пам'ятками Харківщини.

Основний матеріал "історичного" розділу тематично відповідає курсу "Історія України" 9 класу та вимагає узгодження з ним, зокрема у питаннях соціально-політичної історії, відносно яких курс "Харківщинознавство" мусить обмежитися історичними подіями на території краю та історичними особами - громадськими діячами, представниками суспільно-політичних рухів, життя яких було пов'язане з Харківщиною. Головний пріоритету вивченні історії Харківщини надається питанням історії культури краю, культурницьких рухів та освітніх установ, особам видатних митців, науковців та діячів освіти краю.

Головним завданням розділу, присвяченого сучасному життю краю, є поглиблення знань учнів про населення, господарство, екологічний стан

Харківщини, про місто Харків як один з центрів господарського та культурного життя України. При викладенні тем розділу слід звернути увагу на сучасні тенденції розвитку господарства та освіти, проаналізувати демографічну та екологічну ситуації розвитку краю в цілому та свого району і населеного пункту - міста, села, селища, наголосити на історичному значенні процесів національного відродження на Слобожанщині.

З огляду на краєзнавчий характер курсу у його викладанні надаються пріоритети практичній екскурсійно-експедиційній роботі історико-географічного або етнографо-природознавчого напряму, відвіданню музеїв та виставок, промислових та сільськогосподарських підприємств, культурних центрів та закладів освіти. З цією метою у кожному з розділів програми виділено час на екскурсійну практику з тем розділу. Вчителю надається право розширити її за рахунок викладання окремих тем в умовах екскурсії, створювати екскурсійні блоки та дні, а також блоки з суспільно-політичних та історико-культурних тем, змінювати кількість годин, призначених для викладання окремих тем у межах розділу, визначати ступінь важливості та обсяг вивчення окремих підтем з огляду на розглядання їх матеріалу у межах основних шкільних курсів.