Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2021 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 30-річчю Незалежності України

Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова у рамках XXVII Сумцовських читань проводив наукову конференцію на тему «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячену 30-річчю Незалежності України. Конференція відбулася 16 квітня 2021 року в актовій залі музею по вул. Університетській, 5.

На конференції обговорювали наступні теми:

1. Вклад М. Ф. Сумцова в духовний розвій Слобідської України.

2. Музейний ландшафт України як осереддя національної пам’яті.

3. Музей як соціокультурний інститут у контексті національної музейної політики.

4. Комунікаційний підхід у структурі музеологічного знання.

5. Експозиція як основа музейної комунікації.

6. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції.

7. Віртуальний музейний простір як механізм актуалізації національного менталітету в контексті діалогу культур.

8. Фондові колекції і зібрання у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-освітній діяльності музею.

9. Від музейного просвітництва — до музейної педагогіки.

10. Музейна справа та історичні дослідження.

11. Роль та місце маркетингу і реклами у музейній діяльності.

12. Інформаційні технології в музейній справі.

13. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі Харківщини.

14. Фандрейзинг у музейній справі.

15. Музеї в умовах пандемії.

Робоча мова конференції — українська.

Вимоги до оформлення статей. На конференцію подаються статті українською мовою, обсягом до 8-ми аркушів друкованого тексту через 1,5 міжрядкові інтервали, шрифт Times New Roman 14-го розміру, вирівнювання за шириною, поля: верхнє/нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см.

Список використаних джерел та літератури під заголовком «Джерела та література» виноситься у кінець статті, роботи розміщуються за алфавітним порядком. Оформлення — відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Приклади бібліографічного опису:

  1. Положення про історико-краєзнавчі музеї // ДАХО. Ф. Р-5942. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 1.
  2. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр
  3. Смолій В. А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. Київ: Альтернативи, 1997. 367 с.
  4. Шейко В. М. Еволюція й культура в добу глобалізації // Культура України. 2012. Вип. 36. С. 4-14.

Посилання на літературу в тексті статті слід подавати у квадратних дужках. У дужках вказувати порядковий номер роботи зі списку джерел та літератури і, через кому, номер сторінки, наприклад [3, с. 11].

Ілюстративний матеріал слід подавати окремими файлами у форматах JРG, ТІFF. Роздільна здатність - не менше 300 dрі. Кожна ілюстрація повинна бути пронумерована. До статті обов’язково додається повний список підписів до ілюстрацій. Посилання на ілюстрації у тексті слід подавати у круглих дужках, наприклад (рис. 1).

Музей залишає за собою право на відбір матеріалів та не здійснює поштову пересилку збірників авторам статей.

Проїзд та проживання учасників за власний рахунок.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРЕС-РЕЛІЗ